Trondheim kommune informerer om at Gangbrua ved Øya stadion stenges i vinterferien. Av sikkerhetshensyn må Gangbrua ved Øya stadion stenges i forbindelse med grave- og spuntarbeider for nye avløpskummer ved Elvegata 5B. Alternativ rute for gående og syklende vil være via Elvegata/Nidareid bru. Se skisse under.

Gangbrua stenges lørdag 16. februar kl 07:00 og åpnes igjen søndag 24. februar kl 16:00. Arbeidet forberedes fra 13. februar. Fra 25. februar og fire uker framover vil Gangbrua bli stengt periodevis med korte stopp på 3-5 minutter. Det blir manuell trafikkdirigering som sørger for sikkerheten når det er lastebiltrafikk i bakken.

Adkomst til beboere skal opprettholdes under anleggsarbeidene. Trondheim kommune beklager hvis stengingen fører til ulemper for deg.

Skånsom spuntemetode. Spunt er lange stålkonstruksjoner, også kalt nåler, som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på 10-15 minutter. Støyen vil ikke være kontinuerlig, og intervallene vil variere fra dag til dag. Entreprenøren er pålagt å benytte støysvake metoder. Det skal derfor spuntes med vibrolodd, som er den spuntemetoden som støyer minst. Spuntingen vil likevel føre til støy i nærområdet.

Spuntingen vil foregå på dagtid mellom kl 07 og 19 i uke 8 (vinterferien). Fra uke 9-12 vil det foregå gravearbeider i samme tidsrom for å sikre raskest mulig gjennomføring.

  • Kommunen beklager eventuelle ulemper arbeidene medfører og ber om at dere tar kontakt hvis dere har spørsmål om arbeidene eller om det er spesielle forhold/behov vi bør kjenne til..
  • For spørsmål og andre henvendelser kan du ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk:
  • Prosjektleder Lars Erik Hårberg, tlf 948 25 757 eller epost: lars.erik.harberg@trondheim.kommune.no.
  • Byggeleder Tor Eilif Sjømark, tlf 992 17 336 eller epost: tor.eilif.sjomark@trondheim.kommune.no

Informasjon om stenging av bru og  arbeidene vil også bli publisert i Adresseavisen og via SMS.