Det er stor aktivitet på alle de tre byggeprosjektene på Nidarø fram til sommeren. Det vil si bygginga av Nye Nidarøhallen, bygging av Ny pumpestasjon og ikke minst arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger; det såkalte Klostergata-prosjektet.

Nye Nidarøhallen

Fram mot 1. mars foregår arbeid med vannledning og omlegging av veg langs hall F.

Fra 1. mars starter arbeidet ved snuplassen. Det skal da legges nye vannledninger og kummer, etableres ny snuplass, ny veg, og ny bussholdeplass. Dette arbeidet kan pågå i ca tre måneder.

Arbeidet med nye fasader på hall A foregår fra nå av og til sommerferien.

Fra og med april, starter arbeidet med å etablere det nye utendørsområdet rundt hall A. Det vil si etablering av benker, bord, belysning, kantstein, asfalt, bygging av stier, beplantning etc.

I løpet av mai og juni skal taket på det nye anlegget gjøres grønt. Da blir det lagt et dekke med planten sedum på taket. https://no.wikipedia.org/wiki/Bergknappslekta

I samme tidsrom blir det gjort mye innvendig arbeid i det nye anlegget. Det dreier seg om maling, etablering av vegger, dører og porter m.m

Ved spørsmål om Nye Nidarøhallen kontakt: post@nyenidarohallen.no

 Nye Øya avløp-pumpestasjon

Arbeidet med å gjøre ferdig nye Øya avløps-pumpestasjon pågår for fullt. Derfor skal det i slutten av februar graves og spuntes ved Elvegta. I den forbindelse blir gangbrua stengt i vinterferien og gangvegen lagt om. (Se egen informasjon om dette publisert i Nyenidarohallen.no 6.februar) Dette blir også bekjentgjort i Adresseavisen og via SMS.

I februar etableres utvendig fasade i skifer og sittebenker ved stasjonen.

I starten av mars er det klart for prøvedrift av den nye avløp-pumpestasjon.  Samtidig starter arbeidet med å rive de fire gamle pumpestasjonene. I forbindelse med disse arbeidene må Elvepromenaden legges om midlertidig langs Øya stadion, egen informasjon om dette kommer.

I april og mai blir det i tillegg til rivingsarbeid også jobbet med å ferdigstille den nye stasjonen utvendig.

Arbeidet avsluttes med å rive den siste pumpestasjonen ved Schwachs gate. I den forbindelse vil det også foregå gravearbeid i denne gata. Dette arbeidet starter til høsten.

Ved spørsmål om nye Øya avløp-pumpestasjon,kontakt: lars.erik.harberg@trondheim.kommune.no

Klostergata-prosjektet

Alle som bor og ferdes i området, merker godt at arbeidet med Klostergata-prosjektet pågår for fullt. Trafikkvakter vil være utplassert når det er behov for det for å sørge for trygg ferdsel.

 Strekningen mellom Agnar Mykles plass til Gudruns gate:

Graving for vann og avløpsledninger vil pågå fram til påske. Arbeidene i gata fortsetter til Agnar Mykles plass hvor det vil bli en stor vegkryssing og ledningsarbeider noen meter opp Margretes gate.

Etter påske starter arbeidet med å gjøre veg og fortau ferdig. Det betyr legging av asfalt og setting av kantstein. Dette er planlagt ferdig før fellesferien.

Strekningen mellom Gudruns gate og Klostergata 83:

Vannledningen samt utgraving og oppfylling med pukk for gata, er ferdig fra barnehagen og ned til Klostergata 83. Arbeidet med vann- og avløpsledninger mellom barnehagen og Gudruns gate fortsetter nå fram til ca. påske. Deretter skal vegbanen graves ut. Det skal fylles pukk og gjøres klart for kantstein og asfalt. Dersom alt går etter planen, vil det være ferdig asfaltert fra Gudruns gate til Klostergata 83 før fellesferien.

Strekningen mellom Ragnhilds gate og Agnar Mykles plass:

Her skal vannledningen byttes gjennom klosterruinen. Det blir derfor viktig å grave minst mulig på denne strekninga. Før arbeidet starter skal NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) gå i gang med utgravinger og undersøkelser langs gata. Dette er arbeid de gjør i regi av Riksantikvaren.

Vannledningene skal legges ved hjelp av en metode som kalles «utblokking». Det vil si at den nye ledningen trekkes gjennom den gamle. Etter at vannledningene er byttet og koblet sammen og det er satt på trykk, starter arbeidet med å grave ut for vegbanen. Dette skal etter planen starte på forsommeren og være ferdig i løpet av høsten.

Ulemper for beboere og alle som ferdes i området:

Fram til Klostergata står ferdig ut på høsten, vil det være redusert framkommelighet og skiftende trafikkbilde. Det kan i noen tilfeller hende at det ved kritiske krysningsarbeid og ved eventuelle vannlekkasjer blir nødvendig å arbeide om natta. Anleggstrafikk, støy fra maskiner og utstyr og vibrasjoner i bakken, vil være en del av hverdagen fram til anlegget står ferdig. Det vil også være sporadiske vann- og strømutkoblinger mens arbeidene pågår.

Ved spørsmål om Klostergataprosjektet kontakt: oivind.andersen@trondheim.kommune.no