Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart

Øya avløpspumpestasjon ferdig


Pumpestasjonen har nå vært gjennom ca. 3 mnd med prøvedrift og alt fungerer som det skal. Fire av fem gamle avløpumpestasjoner er nå lagt ned på Øya. Det gjenstår å koble om ledninger i enden av Schwachsgate for å kunne legge ned den siste stasjonen. Arbeidene med dette starter i løpet av høsten (framdrift er avhengig av arkeologer i Klostergata).
Før fellesferien vil det foregå noen avsluttende arbeider på Øya avløpspumpestasjon, som rekkverk mot elva og utskifting av dør.
Byggingen av Øya avløpspumpestasjon har vært et krevende prosjekt både teknisk sett og for omgivelsene rundt byggeplassen.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt til at byggingen av nye Øya avløpspumpestasjon ble vellykket. Og sist, men ikke minst, ønsker vi å takke Øya sine innbyggere for tålmodigheten i byggeperioden.
Vi som har arbeidet med pumpestasjonen for Trondheim kommune ønsker alle en riktig god sommer!

Planering for tursti


I kveld onsdag skal Veidekke gjøre en ekstra innsats for å få til en fin tursti rundt elvesvingen. Derfor så vil det bli arbeidet fram til ca klokka 21.00.  Det dreier seg om planeringsarbeid innenfor byggegjerdene.

Aktiviteter utendørs


Asfaltarbeidet foregår ut denne uka med unntak av fortau mot vest, det tas uke 27; - altså første uka i juli. Da skal også asfalten merkes. Samme uke skal det også slisses og legges heller i fotgjengerovergang.

Arbeidene med å lage sykkelstativ, planering og asfaltering ved stadion pågår ut uke 29. (Her er det en viss mulighet for at asfaltarbeidet skjer noe senere).

Såing og beplantning av utearealene skal foregå ut august.

Nå blir det asfaltering


Onsdag formiddag starter arbeidet med å legge asfalt. De siste forberedelsene er straks ferdige og i perioden 19. – 24. juni skal det legges asfalt i rundkjøringa, på veger, fortau og på logistikkplassen.

Størstedelen av arbeidene blir gjort denne uka, men det kan bli noe komplettering i neste uke.

I alt skal det legges ca 4 000 kvadratmeter med asfalt. Arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, men dersom uforutsette situasjoner oppstår, kan det bli jobbet fram mot klokka 19.00.

Når asfalten er på plass vil arealene på sør- og vestsiden av anlegget framstå som langt mer ferdige enn de gjør i dag.

Innspurt for sommeren


Aktiviteten utendørs på byggeplassen er hektisk fram til sommerferien. Asfalten kommer midt i neste uke og før den tid skal veger og plasser klargjøres. Det  betyr finavretting og utlegg av masser med veghøvel. Deretter må massene pakkes. Dette skjer ved hjelp av en såkalt vibrovals. Dette arbeidet kan støye noe.

  • Videre jobber det gartnere i snuplassen. De legger jord og forbereder for planting.
  • Arbeidet med bussholdeplass går framover. Den nye svarte masta er byens andre ferdigstilte ladestasjon for el-busser.
  • Mot stadion blir det arbeidet med å lage ny sykkelparkering. Dette medfører en del gravearbeid.

Onsdag og torsdag 19. og 20. juni kommer asfaltleggerne. Da skal det legges asfalt på de siste områdene. Når det er gjort, vil det bli mindre plager med støv og sand i området.

Også deler av Klostergata og områder ved Øya stadion skal asfalteres før fellesferien.

Fortsatt er det stor aktivitet fram i mot ferdigstilling. Det betyr arbeid fram til klokka 19.00 på hverdager og lørdager mellom klokka 07.00 og 16.00.

Forsvaret arrangerer beredskapsøvelse i  Spektrum 12. juni


  • I regi av Forsvaret gjennomfører  nødetatene en antiterrorøvelse i Trondheim Spektrum 12. juni mellom klokka 09.00 og 15.00.
  • Det vil derfor bli trafikk av utrykningskjøretøy i området denne dagen.
  • Det betyr ikke at det har skjedd noe alvorlig, men at forsvaret, politi, brann og helse øver på å håndtere en fiktiv terrorsituasjon i Trondheim Spektrum.
  • Innsatsledere og fagfolk fra de ulike etatene trener på håndtering og samhandling.
  • Trondheim Spektrum er valgt som øvingsobjekt fordi det er et av byens største offentlige bygg med en rekke store arrangement årlig.
  • Det må forventes mange utrykningskjøretøy og personell fra nødetatene og Forsvaret i området i tidsrommet øvelsen pågår.

Men vi gjentar dette er en øvelse.

Trondheim kommune informerer om arbeid ved klosterruinen.


Trondheim kommune bytter vann- og avløpsledninger i Klostergata samtidig som ny gate med fortau bygges. Gravearbeidene har pågått siden april i fjor og nærmer seg nå «klosterruinen» nærmere bestemt Klostergata mellom Margretes gate og Schwachs gate. På strekket over klosterruinen skal vannledningene byttes. Dette skal gjennomføres med så lite inngrep i klosterruinen som mulig. Nye ledninger tres inni de gamle for å begrense gravingen i gata og dermed bevare kulturlaget i klosterområdet.

Likevel vil det være behov for noe graving. Eiendommene langs gata skal kobles til den nye ledningen og de eldste stikkledningene inn til eiendommene skal byttes. I tillegg ligger det en større vannledning parallelt med ledningen som forsyner hver enkelt eiendom, denne skal også byttes ved en metode som kalles «utblokking». Dette krever at man graver seg ned på ledningen i hver ende av ledningsstrekket, trer igjennom stag og trekker det nye røret tilbake inni det gamle. Etter at vannledningene er byttet skal det bygges ny vei og nye fortau, dvs. at den gamle veibanen vil bli gravd bort og det vil bli bygget ny. Planen er å utføre denne delen av arbeidene uten å komme i berøring med kulturlaget.

Alle arbeidene er planlagt sammen med Riksantikvaren og alle gravearbeidene vil bli overvåket, fulgt opp og dokumentert av arkeologer fra NIKU som vil være til stede hele tiden.

Arbeidene starter kommende uke og vil vare i minst 8-10 uker.

Ny grus på Elvepromenaden torsdag


Trondheim kommune informerer om at Teknobygg skal legge på ny grus på Elvepromenaden fra Gangbrua mot Trondheim Spektrum torsdag 16. mai. Gangtrafikk blir ledet forbi Elvepromenaden langs Øya stadion slik det ble gjort i forrige uke. Arbeider starter etter at barna har gått til skolen.

Midlertidig omlegging av gangvei ved Øya Stadion


Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløpspumpestasjon vil informere om at det vil være behov for periodevis omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er finpuss av plenarealer og gangveg. Etter planen skal arbeidene være avsluttet i løpet av førstkommende uke (uke 19).
Omleggingen av gangvegen vil bli godt skiltet og det vil bli benyttet trafikkvakter ved behov.
Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår.
Det jobbes nå mot å ferdigstille prosjektet innen uke 23.

Stor aktivitet utendørs


Fram mot ferdig bygg er det mye som skal skje utendørs på og ved hallen. Det skal legges tak og etableres park og stier. Planen er å få det meste ferdig til overlevering første juli.

Det vil fram til da bli arbeidet lange dager og lørdager. Arbeidstiden på hverdager er fram til klokka 19.00. Arbeidstid lørdag er mellom 08.00 og 17.00

Vi vil tilrettelegge arbeidet slik at vi i størst mulig grad unngå støy på kvelder og lørdager.

Det betyr at vi vil unngå snuplassen og heller gjøre arbeid lengre unna nabolaget.

Kommende lørdag skal vi for eksempel legge sedum på taket og gjøre arbeid der den tidligere brakkeriggen til Veidekke stod.