Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart

Midlertidig omlegging av gangveg ved Øya stadion og litt til


Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløpspumpestasjon vil informere om en midlertidig omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er grave- og ledningsarbeid, og noe rivingsarbeid. Arbeidet starter mandag 8.april kl 09.00, altså etter at skolebarna har gått til skolen for dagen. Etter planen skal arbeidet være avsluttet i løpet av kommende uke (uke 15).
Omlegginga av gangvegen vil bli godt skiltet.
Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår
Prosjektet informerer i tillegg om følgende:
- I forbindelse med ferdigstilling av gravearbeidene ved Elvegata 5B vil det være manuell trafikkdirigering med trafikkvakter. Du må regne med korte stopp i gangtrafikken over Gangbrua.
-  Nye Øya avløpspumpestasjon er nå satt på prøvedrift og det vil være fult fokus på å ferdigstille utomhusarbeider i tida etter påske.

Soneparkering ved Trondheim Spektrum


Nå har Trondheim Parkering satt opp skilt som viser at det ikke er lov til å parkere på umerkede plasser utenfor hallen. Parkering skal skje på parkeringsplassen. Det er i byggeperioden etablert en alternativ snuplass. Den er gjerdet inn. Det er viktig at ingen flytter på disse gjerdene.

Vær vennlig og respekter dette. Informer gjerne brukere av hallen slik at vi unngår parkeringsbøter og frustrerte brukere.

Klostergata får ny kantstein


Klostergataprosjektet informerer:
Nå har kantsteinsettinga i Klostergata startet nede ved Kronprins Olavs allé og vil fortsette oppover mot barnehagen i første omgang. Det blir satt kantstein på begge sider av gata før den asfalteres. Den første asfalteringen kan allerede bli mot slutten av uke 15, siste uka før Palmehelga.
I tillegg fortsetter arbeidet med å legge vann- og avløpsledninger mellom barnehagen og Gudruns gate samt oppover mot klosterruinen, før kantstein- og asfaltarbeidene fortsetter videre mot klosterområdet.
Samtidig som det asfalteres vil det bli kantpuss og istandsetting. Det skal også settes opp ny gatebelysning.

Midlertidig omlegging av trafikk i deler av Klostergata


Trondheim kommune informerer gjennom Klostergataprosjektet  at det i perioden tirsdag 12. mars kl. 07:00 til torsdag 14. mars (kveld) vil være endringer i trafikkmønsteret. Vegen legges om for trafikk mellom Klostergata 67 og 69. Det vil være skiltet omkjøring til en provisorisk veg langs garasjeanlegget tilhørende Nidarlund BRL.
Den provisoriske vegen vil ikke være tillatt for kjøretøy over 3,5 tonn.
Årsaken til dette er at det skal graves ei dyp avløpsgrøft forbi krysset inn til Øysteins gate. Dette er en trang passasje og av sikkerhetshensyn til arbeiderne nede i grøfta må Klostergata stenges og legges provisorisk utenfor graveområdet.
Stengningen er koordinert med de andre pågående byggeprosjektene i området, som Nye Nidarøhallen og Nye Øya avløp-pumpestasjon. Trondheim Brann- og redningstjeneste samt Trondheim renholdsverk er informert om den midlertidige trafikksituasjonen forbi krysset.
Omleggingen har ingen innvirkning på personbiltrafikk, politi og ambulanse.

Nå kles fasadene


Nå er arbeidet med å montere fasader på  den nye hallen i gang.Hallen får trekledning med innslag av fargede metallplater. Etter hvert vil hallen få et uttrykk likt det som er illustrert øverst på sidene. Arbeidet med å kle fasadene vil pågå fram til utpå sommeren.
Foto: Veidekke

Stien rundt anlegget på Nidarø stenges neste uke


Første uka i mars stenges stien fra Nidareid bru og til tennishallen. Årsaken er at det skal etableres ny universell utformet adkomst fra gangbrua og ned til hallen. I dag er bakken for bratt, så vegen skal ha en ekstra trasé med utsiktspunkt og benker.

Langs den øvrige stien opp mot tennishallen skal det plantes busker og trær ned mot Nidelva. Dette er i tråd med krav til godt miljø for dyre- og fugleliv og gjøres i samarbeid med naturforvaltningsmyndigheten i kommunen.

En av årsakene til at gående må finne andre rekreasjonsområder i denne perioden, er at det skal plantes omlag 140 nye trær. Arbeidet pågår fram til sommeren.

Midlertidig omlegging av gangveg ved Øya stadion


Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløp-pumpestasjon vil informere om en midlertidig omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er grave- og ledningsarbeid. Arbeidet starter mandag 4. mars klokka 09.00, altså etter at skolebarna har gått til skolen for dagen. Etter planen skal arbeidet være avsluttet i løpet av den uka (uke 10)

Omlegginga av gangvegen  vil bli godt skiltet.

Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår.

 

Arbeid på snuplassen.


Fredag 1. mars starter arbeidet med snuplassen. Her skal det legges vann- og avløpsrør, samtidig som snuplassen/rundkjøringa skal bygges opp på nytt. Gang og sykkelvegen mot hallen skal også bygges ferdig.

Det betyr i tillegg ny bussholdeplass og plass for parkering av sykler i tråd med kommunale vedtak.

Dette arbeidet vil pågå fram mot sommeren. Det skal etter planen legges asfalt i midten av mai.  Arbeidet foregår på hverdager mellom klokka 07.00 og 15.00. I praksis betyr det aktivitet med gravemaskiner, lastebiler og komprimeringsutstyr. Entreprenøren vil ta spesiell kontakt med de mest berørte naboene før arbeidet starter.

Det blir etablert en snuplass på parkeringsplassen mens dette arbeidet pågår. Det betyr litt redusert parkeringskapasitet.

For gående og syklende til Nidarøhallen anbefales det fortsatt å bruke Elvepromenaden eller passasjen langs stadion.

Studentlekene 20. – 24. februar


Studentlekene er Norges største studentidrettsfestival og vil bli arrangert i Trondheim 20.-24. februar 2019. Årets studentleder blir de 15. Studentleker og markerer 20-årsjubiléet for arrangementet. Lekene er en samling av studentmesterskap og studentcuper i en rekke idretter på alle nivåer og foregår i ulike haller i byen, deriblant Trondheim spektrum.

Det er ventet inntil 500 deltakere og besøkende daglig. Det sportslige programmet pågår torsdag, fredag og lørdag, mens det sosiale programmet også foregår onsdag og søndag.

Åpningstider for aktiviteten i Trondheim spektrum:

  • 21.februar klokka 10.00 - 19.00
  • 22.februar klokka 09.00 - 19.00
  • 23.februar klokka 09.00 - 16.00

Det er verdt å merke seg at i Tidsrommet lekene arrangeres så er Gangbrua ved stadion stengt.

Se mer på https://sltrondheim.no

Oversikt over anleggsaktivitet på Nidarø fram til sommeren


Det er stor aktivitet på alle de tre byggeprosjektene på Nidarø fram til sommeren. Det vil si bygginga av Nye Nidarøhallen, bygging av Ny pumpestasjon og ikke minst arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger; det såkalte Klostergata-prosjektet.

Nye Nidarøhallen

Fram mot 1. mars foregår arbeid med vannledning og omlegging av veg langs hall F.

Fra 1. mars starter arbeidet ved snuplassen. Det skal da legges nye vannledninger og kummer, etableres ny snuplass, ny veg, og ny bussholdeplass. Dette arbeidet kan pågå i ca tre måneder.

Arbeidet med nye fasader på hall A foregår fra nå av og til sommerferien.

Fra og med april, starter arbeidet med å etablere det nye utendørsområdet rundt hall A. Det vil si etablering av benker, bord, belysning, kantstein, asfalt, bygging av stier, beplantning etc.

I løpet av mai og juni skal taket på det nye anlegget gjøres grønt. Da blir det lagt et dekke med planten sedum på taket. https://no.wikipedia.org/wiki/Bergknappslekta

I samme tidsrom blir det gjort mye innvendig arbeid i det nye anlegget. Det dreier seg om maling, etablering av vegger, dører og porter m.m

Ved spørsmål om Nye Nidarøhallen kontakt: post@nyenidarohallen.no

 Nye Øya avløp-pumpestasjon

Arbeidet med å gjøre ferdig nye Øya avløps-pumpestasjon pågår for fullt. Derfor skal det i slutten av februar graves og spuntes ved Elvegta. I den forbindelse blir gangbrua stengt i vinterferien og gangvegen lagt om. (Se egen informasjon om dette publisert i Nyenidarohallen.no 6.februar) Dette blir også bekjentgjort i Adresseavisen og via SMS.

I februar etableres utvendig fasade i skifer og sittebenker ved stasjonen.

I starten av mars er det klart for prøvedrift av den nye avløp-pumpestasjon.  Samtidig starter arbeidet med å rive de fire gamle pumpestasjonene. I forbindelse med disse arbeidene må Elvepromenaden legges om midlertidig langs Øya stadion, egen informasjon om dette kommer.

I april og mai blir det i tillegg til rivingsarbeid også jobbet med å ferdigstille den nye stasjonen utvendig.

Arbeidet avsluttes med å rive den siste pumpestasjonen ved Schwachs gate. I den forbindelse vil det også foregå gravearbeid i denne gata. Dette arbeidet starter til høsten.

Ved spørsmål om nye Øya avløp-pumpestasjon,kontakt: lars.erik.harberg@trondheim.kommune.no

Klostergata-prosjektet

Alle som bor og ferdes i området, merker godt at arbeidet med Klostergata-prosjektet pågår for fullt. Trafikkvakter vil være utplassert når det er behov for det for å sørge for trygg ferdsel.

 Strekningen mellom Agnar Mykles plass til Gudruns gate:

Graving for vann og avløpsledninger vil pågå fram til påske. Arbeidene i gata fortsetter til Agnar Mykles plass hvor det vil bli en stor vegkryssing og ledningsarbeider noen meter opp Margretes gate.

Etter påske starter arbeidet med å gjøre veg og fortau ferdig. Det betyr legging av asfalt og setting av kantstein. Dette er planlagt ferdig før fellesferien.

Strekningen mellom Gudruns gate og Klostergata 83:

Vannledningen samt utgraving og oppfylling med pukk for gata, er ferdig fra barnehagen og ned til Klostergata 83. Arbeidet med vann- og avløpsledninger mellom barnehagen og Gudruns gate fortsetter nå fram til ca. påske. Deretter skal vegbanen graves ut. Det skal fylles pukk og gjøres klart for kantstein og asfalt. Dersom alt går etter planen, vil det være ferdig asfaltert fra Gudruns gate til Klostergata 83 før fellesferien.

Strekningen mellom Ragnhilds gate og Agnar Mykles plass:

Her skal vannledningen byttes gjennom klosterruinen. Det blir derfor viktig å grave minst mulig på denne strekninga. Før arbeidet starter skal NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) gå i gang med utgravinger og undersøkelser langs gata. Dette er arbeid de gjør i regi av Riksantikvaren.

Vannledningene skal legges ved hjelp av en metode som kalles "utblokking". Det vil si at den nye ledningen trekkes gjennom den gamle. Etter at vannledningene er byttet og koblet sammen og det er satt på trykk, starter arbeidet med å grave ut for vegbanen. Dette skal etter planen starte på forsommeren og være ferdig i løpet av høsten.

Ulemper for beboere og alle som ferdes i området:

Fram til Klostergata står ferdig ut på høsten, vil det være redusert framkommelighet og skiftende trafikkbilde. Det kan i noen tilfeller hende at det ved kritiske krysningsarbeid og ved eventuelle vannlekkasjer blir nødvendig å arbeide om natta. Anleggstrafikk, støy fra maskiner og utstyr og vibrasjoner i bakken, vil være en del av hverdagen fram til anlegget står ferdig. Det vil også være sporadiske vann- og strømutkoblinger mens arbeidene pågår.

Ved spørsmål om Klostergataprosjektet kontakt: oivind.andersen@trondheim.kommune.no