Arbeidet med uteområdet rundt det nye hallanlegget går framover. Det skal lages ny rundkjøring og gang- og sykkelveg. Det etablerte anleggsgjerdet, markert på kartet som en rød strek – vil være på plass fram til vi er ferdig med å legge ny asfalt. Dette skal etter planen skje fra 18. juni og vil ta to til tre dager. Området som skal asfalteres er markert med blått på tegningen.

Gående og syklende oppfordres fortsatt til å bruke Elvepromenaden til Ila. Den grønne streken på kartet viser mulig passasje nå i anleggsperioden. Vi gjør oppmerksom på at dette er midlertidig og at fram til den nye gangvegen er ferdig, må banen deles med billister på den siste strekninga inn til Spektrum.